Ukážka: 1.2 Som pokrstený

Cieľ:

Objaviť, že vďaka Božej láske krstom nadobúdame novú identitu a stávame sa nasledovníkmi Ježiša ako učeníci misionári.

Božie slovo


„Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,  zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“  (Lk 3,21-22)

„On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“  (Lk 3,16)

„„Spasil nás … kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“ (Tít 3,5)

Krstom sme teda boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4)

„Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme:“ Abba, Otče!“ … Ak sme deti, sme aj dedičia.“ (Rim 8,15-17)

„Robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého“ (Sk 2,38)

„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3,5)

 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“  (Mt 28,19-20)

„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,14-16)

Iné pramene


Vďaka krstu sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom (porov. Mt 28, 19). (EG 120)

Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením… Voláme ho darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším menom. Volá sa darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; milosťou, lebo sa udeľuje aj vinníkom; krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode; pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých pomazávali); osvietením, lebo je jasom a svetlom; rúchom, lebo zakrýva našu pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením [Božej] nadvlády.“  Sv. Gregor Naziánsky (KKC 1216)

Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní“ (KKC 1213)

Podnety na prehĺbenie témy


 • čo je krst = nová identita. Vstupenka do neba?
 • účinky krstu cez symboly (svetlo, voda, košieľka, oleje, Sv. písmo  ako rada pre dobrý život a poznávanie Boha)
 • nevyhnutnosť krstu k spáse
 • udržiavanie krstnej milosti aby v nás rástla  a z nás prežiarovala svet okolo nás cez sviatostný život
 • krst nás pozýva byť učeníkom misionárom tam, kde sa nachádzame
 • prečo je krst potrebný
 • krstné meno  a krstný patrón

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine


 • bol si svedkom, keď niekto zachránil niekomu život? Kedy a komu by si neváhal zachrániť život?
 • poznáš postavy z filmov, ktoré zachraňujú životy? Vďaka čomu zachraňujú?
 • veríš, že Boh je záchranca, ktorý má v tebe zaľúbenie? Ako sa Jeho zaľúbenie prejavuje? V čom spočíva Jeho záchrana?
 • aký je rozdiel medzi „byť pokrstený? A byť nepokrstený?
 • v živote človeka majú symboly a znaky dôležitú úlohu. Umožňujú nám vyjadriť to, čo je slovami ťažké vyjadriť. Čo znamenajú jednotlivé symboly krstu?
 • prečítaj si Mt 5,14-16  nahlas uvažuj: Čo pre teba znamená „byť svetlo sveta? Môžeš byť svetlom pre iných? Ako?
 • čo prináša krst do tvojho života?
 • čo znamená byť učeník misionár v praktickom živote?
 • kto je tvoj krstný patrón? Poznáš jeho život? Bol „svetlom pre svoje okolie“? Čo ťa na jeho živote zaujalo?
 • aký je dátum tvojho krstu, miesto krstu?
 • aký vzťah máš k svojim krstným rodičom? Pomáhajú ti prehlbovať tvoju vieru? Krátkou modlitbou za nich  vstupuje do ich života Božie požehnanie. Môžeš tak spraviť kedykoľvek, kedy budeš chcieť.

Modlitba


Ďakujem ti, Pane, za milosť krstu. Aj keď si to teraz s ťažkosťami uvedomujem, ďakujem ti za to, že skrze tento dar môžem byť raz v nebi, že môžem byť spasený. Ďakujem ti, že som súčasťou tvojej rodiny, ktorou je Cirkev. Pomôž mi ju viac poznať. Na príhovor môjho krstného patróna mi pomôž žiť milosť krstu, viac ťa poznávať a svojím životom byť „svetlom pre moje okolie“. Ďakujem ti, Ježiš. Amen.

Aplikácia do života


 • svojmu priateľovi, rodičovi pomôžem slovom povzbudenia, počúvaním ho alebo konkrétnym skutkom. Tak sa budem snažiť „byť svetlom pre ľudí, ktorí sú v mojej blízkosti“.
 • modlitba k svojmu krstnému patrónovi, spoznanie jeho života
 • modlitba za svojich krstných rodičov

Materiály k téme