Formácia

Formácia animátorovi pomáha predovšetkým dozrievať ako človeku, potom ako učeníkovi a apoštolovi.

Miesto, termíny a čas seminárov nájdete na titulnej stránke s názvom Aktuality.

Semináre sa organizujú, pokiaľ nie je uvedené inak, v priestoroch Arcidiecézneho centra pre mladých VINICA v Bratislave-Rači.

Seminár Sprevádzam spoločenstvo

5 workshopov na osvojenie si základných zručností umenia sprevádzať 

Témy stretnutí:

 1. stretnutie – Vstupný prahový rozhovor – ako ho viesť
 2. stretnutie – Práca v skupinkách s evanjelizačným prístupom, identita sprevádzajúceho
 3. stretnutie – Kerygmatický prístup ohlasovania evanjelia
 4. stretnutie – Tvorba otázok
 5. stretnutie – Overovanie, prekonávanie prekážok, oceňovanie

Každé stretnutie trvá cca 3 hod. Súčasťou je krátka prezentácia, zážitkové stretnutia v triádach, ukážky rôznych dynamík a pracovný materiál.

Seminár Učeník misionár 

7 stretnutí prehĺbenia základnej kresťanskej identity učeník misionár, a ako ju žiť vo farnosti.

Témy stretnutí:

 1. stretnutie – Ja a ostatní
 2. stretnutie – Modlitba a Duch Svätý
 3. stretnutie – Služba
 4. stretnutie – Svedectvo
 5. stretnutie – Rozhovory a podpora
 6. stretnutie – Spoločenstvo
 7. stretnutie – Farnosť

Každé stretnutie trvá cca 3 hod. Účastníci pracujú v malých skupinách, súčasťou stretnutia je krátka katechéza.

Základný rámec formácie animátorov

Výber animátorov

Animátor je kľúčová postava pre spoločenstvo. Preto výber animátorov je dôležitý. Aj Ježiš si vyberal. Modlil sa, rozlišoval a vybral (Lk 6, 12-16). Dal im podiel na vízii (Mt 10, 1-8), ozrejmil im záväzky a prijal ich slobodnú odpoveď. Rozhodol sa venovať im svoj čas (Mk 3, 13). Ježiš mal s učeníkmi osobný vzťah a modlil sa za nich (Jn 17, 1-26).

Animátor nemusí mať špeciálne teologické vzdelanie (Sk 4,13), aj keď absolvovanie základných kurzov potrebných k prehĺbeniu osobného vzťahu s Bohom a k poznaniu Boha by boli určite prínosom. Dobré je, aby:

 • mal osobný vzťah s Bohom, ktorému načúva
 • mal túžbu rásť, formovať sa 
 • bol verný
 • žil v súlade so svojou vierou a s učením Cirkvi, mal morálne kvality a prirodzenú ľudskú zrelosť 
 • vie rozlišovať (cez modlitbu,  adoráciu, cez Božie slovo. Rešpektuje názor druhého, názor farára, nie je tvrdohlavý.)
 • je tímový hráč
 • nemusí byť vodcovský typ 

Cieľ formácie animátorov

 „opustili všetko a išli za ním“ (Lk 5, 11)

 • mať postoj učeníka misionára
 • mať osobný vzťah s Ježišom Kristom
 • viesť praktický život viery vo farnosti
 • vedieť sprevádzať

Dosiahnutie cieľov predpokladá neustálu osobnú premenu a rast, teda je záležitosťou permanentného dozrievania vo viere. Neznamená to, že „už sme v cieli“.  Je to proces, ktorý začína obrátením a pokračuje celý život.


Učeník misionár

„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ (Lk 5, 4)

Tento termín spomína sv. otec v dokumente Evangelii Gaudium, kedy hovorí, že základné povolanie “učeník misionár” vychádza už zo sviatosti krstu. Vďaka nemu “sa každý člen Božieho ľudu stáva učeníkom misionárom (porov. Mt 28,19). A to v takej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi.  Vždy sme učeníci misionári.“ (EG 120).

Učeník je teda ten, kto sa podobá svojmu Učiteľovi, myslí, koná ako On, hovorí a slúži ako On. Preto prvé povolanie učeníka je „byť s Ježišom“. Mať postoj učeníka znamená nielen prijať intelektuálne pravdy, ale hlboko zdieľať spôsob myslenia a života: vieru, odovzdanosť do Otcovej lásky, súcit s chudobnými, chorými, hriešnymi, istotu o Božom kráľovstve, blahoslavenstvách, perspektívu kríža a vzkriesenia, poslanie túžiť po spáse všetkých, dar Ducha Svätého.

Učeník je povolaný stať sa apoštolom (misionárom), tzn. „poslaným“ slúžiť, darovať sa z lásky k blížnym. Najviac záleží na tom, aby mal srdce, ktoré si Boh môže použiť. Ak je učeník poverený misiou, je to práve preto, že najprv stál po boku Učiteľa.  Jeho život rastie a dozrieva v takej miere, v akej ho dáva k dispozícii životu druhých. Misia je v konečnom dôsledku práve týmto.


Viac o formácii sa dozviete zo základného manuálu k programu.