Príprava birmovancov

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života. Prijatie tejto sviatosti je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.

Príprava na sviatosť birmovania má viesť kresťana k zjednoteniu s Kristom a k dôvernosti s Duchom Svätým, má zdokonaliť spojenie s Cirkvou, pomôcť zapojiť do jej poslania, aby šíril a bránil vieru, vyznával Kristovo meno a nehanbil sa za Kristov kríž.[1]

[1] porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1285, 1309, 1316 a 1303


Obsahový rámec

Obsah prípravy rozdelenie tém je v súlade s tradičným členením podľa štyroch pilierov: vyznanie viery, sviatosti, Desatoro, modlitba Otčenáš.

Každé stretnutie ponúka konfrontovanie života s Božím slovom, čas na uvažovanie, premýšľanie, zaujatie osobného postoja k téme v spoločnom zdieľaní v skupinke, priestor pre modlitbu a praktickú aplikáciu do života.


Modely prípravy

Odporúča sa katechéza, ktorú vedie kňaz s birmovancami a animátormi súčasne a potom animátori danú tému prehĺbia vo svojich skupinkách.

Alebo katechézu vedie kňaz len s animátormi a potom animátori vo svojich skupinkách. Takto je možné animátorom tému lepšie uchopiť s možnosťou vysvetliť, objasniť nejasné myšlienky.


Malé skupinky – stretká

Pre prácu v skupine sa odporúča metóda animovaného rozhovoru formou kladenia otázok. Základné zručnosti vedenia skupiniek ponúka seminár Sprevádzam spoločenstvo.

Materiály

Štruktúru metodických listov tvoria: citáty zo Svätého písma, prípadne iných zdrojov, podnety na prehĺbenie témy najmä pre kňazov; podnety na diskusiu v skupinkách; modlitba a aplikácia do života. Na záver sú pridané východiskové aj doplnkové materiály, ktoré súvisia s danou témou.

Metodické listy nie sú vypracované katechézy. Sú ponukou viacerých pohľadov k téme, ktorú si kňaz alebo animátor môže vyskladať ako sám uzná za vhodné pre svoju farnosť/skupinu. Nie je potrebné venovať sa všetkému, čo je uvedené v podnetoch k téme a k diskusii v skupinke. Odporúča sa vybrať tie, ktoré sú vhodné. Podstatné časti, ktoré by mal birmovanec obsiahnuť sú vyznačené boldovým písmom.

Ku každému metodickému listu je Ťahák zúfalého animátora – pracovný list. Je to hotový materiál, ktorý upriamuje pozornosť na podstatu danej témy a je možné ho vziať na priamo na stretnutie s birmovancami.

Ladoborec atmosféry – úvodné hry ku každej téme, napomáhajú uvoľniť počiatočné napätie každého stretnutia, pomôžu spojiť skupinu a skoncentrovať sa pre birmotémy, ktoré nie sú bežnými témami dňa.

Podporné materiály – na obohatenie stretnutia. Môžu priniesť dynamiku a podporiť zmysel stretnutia. Sú to rôzne videá, príbehy, prezentácie, hry, inšpirácie na služby vo farnosti, ….