O programe

Program „Môže byť z Nazareta niečo dobré? POĎ A UVIDÍŠ“ Jn 1,46 vovádza do života viery, podáva základy katolíckeho náboženstva.

Dáva príležitosť

 • poznať Boha a nadobudnúť s ním skúsenosť
 • spoznať seba samého a svoje poslanie
 • rásť vo viere prostredníctvom spoločenstva
 • učiť sa žiť vieru v každodennom živote a vydávať o nej svedectvo
 • žiť sviatosti a s Bohom si vytvoriť osobný vzťah
 • rásť a formovať sa v službe animátora
 • zapojiť do prípravy rodičov a celú farnosť
 • zostať súčasťou farského života aj po birmovke

Koncept prípravy

Program tvorí sedem tematických celkov-modulov:

1. Poď, buď kým si (antropológia, kresťanská identita)

2. Poď, spoznaj ma (vierouka)

3. Poď, prežívaj so mnou (sviatosti)

4. Poď, nasleduj ma (morálka)

5. Poď, rozprávaj so mnou (modlitba)

6. a 7. Poď, ži a dávaj ďalej (identita učeník misionár)
 

Prvý modul ponúka birmovancom spoznať samého seba a svoje poslanie, identitu v Bohu. Je to aj príležitosť spoznať birmovancov, stav ich ľudskej zrelosti a viery, zistiť východiská, na ktorých môže byť postavená príprava.

Témy ďalších modulov sa snažia umožniť birmovancom, spoznať láskavého Boha, ktorý ako prvý pozýva do vzťahu a vytvoriť priestor pre slobodné rozhodnutie sa Boha nasledovať ako učeník misionár.

Materiály k príprave na birmovku ponúkajú 62 tém, formou metodických listov, z ktorých je možné vyskladať prípravu pozostávajúcu minimálne zo štyridsiatich stretnutí, ako je to dané v smerniciach pre katechetickú prípravu k sviatosti birmovania v Bratislavskej arcidiecéze.

Možnosť výberu tém ponúka viacero alternatív prípravy. Pri výbere tém odporúčame zohľadniť konkrétne možnosti jednotlivých farností, stav viery birmovancov a ich skutočné potreby. Predovšetkým je dôležité venovať sa témam vierouky, sviatostiam, témam morálky a modlitbe. Ostatné témy je možné použiť do takej miery, do akej napomáhajú hlbšiemu pochopeniu kresťanskej náuky a života.

Princípy programu Poď a uvidíš.

 • evanjelizačný prístup, ktorý vieru predkladá nie predpokladá
 • pedagogika iniciácie – je cestou, ktorá sa snaží vytvoriť ľuďom čo najpriaznivejšie podmienky pre uvádzanie (stretnutia s) Bohom, ktorý ako prvý k nim prehovára. Sám pozýva a vovádza do oblasti, ktoré chce dať poznať. Animátor sa totiž pripravuje na to, aby uľahčoval iným rast skúsenosti viery, ktorej nie je správcom. Boh je ten, čo ju vkladá do srdca človeka.
 • kerygmatický prístup – znamená to hľadieť na biblický text optikou ako Boh miluje človeka s úžasom nad tým, ako sa Jeho láska prejavuje v konkrétnych skutkoch. Božím dotykom získavame skúsenosť viery, ktorá je odpoveďou na hlboký „hlad“ ľudského srdca.
 • základné zručnosti umenia sprevádzať
 • overovanie a vyhodnocovanie – sú cestou rastu. Nesú v sebe potenciál vyhodnocovať a overovať úspešnosť programu, mieru zapojenia birmovancov do programu, zručnosť animátora.
 • formácia a sprevádzanie animátorov – animátori sú kľúčové postavy v celej príprave. Formácia má animátorovi pomôcť predovšetkým dozrievať ako človeku, potom ako učeníkovi (povolanému) a ako apoštolovi (poslanému). Animátor, ktorý katechizuje, sám musí byť katechizovaný.

Osvojenie si základných princípov programu a ich praktické použitie je možné nadobudnúť v rámci seminára Sprevádzam spoločenstvo. Termíny môžete sledovať v priečinku Aktuality.


Program ponúka:

 • nové formy prípravy a dynamiku stretnutí
 • základný manuál pre kňazov
 • metodický materiál
 • pracovné listy
 • úvodné hry na uvoľnenie atmosféry a spojenie skupiny
 • rôzne ďalšie pomôcky, videá, prezentácie, vyhodnocovací formulár a pod…

Zoznam tém

POĎ, BUĎ KÝM SI – základné východiská, kresťanská identita, antropológia

Úvodné stretnutie, zoznámenie, pravidlá

Som pokrstený

Kto som – identita a sebaprijatie

Moje túžby

Zmysel života

Aký som – temperament

Sloboda človeka

Moja predstava o Cirkvi, o viere, o Bohu

Svetové náboženstvá

Komunikácia – ľudia okolo teba

POĎ, SPOZNAJ MA – vierouka

Prečo veriť

Dôkazy existencie Boha

Nesprávne predstavy o Bohu

Boh sa zjavuje

Božie vlastnosti

Boh – milujúci Otec

Boh – Stvoriteľ

Zlo vo svete, hriech

Ježiš – osloboditeľ od hriechu

Ježiš – viac než človek

Ježiš medzi nami

Duch Svätý

Večný život

Sväté Písmo

Spoločenstvo Cirkvi

Vlastnosti Cirkvi

6. hlavných právd

POĎ, PREŽÍVAJ SO MNOU – sviatosti

Sviatosti – znamenia nádeje

Krst

Birmovanie

Eucharistia

Sviatosť zmierenia

Priebeh sv. spovede

Kňazstvo a pomazanie

Manželstvo

POĎ, NASLEDUJ MA – mravouka

Hriech

Čnosti

Pravidlá života

Svedomie

I. Boží príkaz

II. Boží príkaz

III. Boží príkaz

IV. Boží príkaz

V. Boží príkaz

VI. a IX. Boží príkaz

Rozdiel medzi mužom a ženou

Etapy na ceste lásky

Zrelosť k láske

VII. a X. Boží príkaz

VIII. Boží príkaz

Pätoro cirkevných prikázaní

POĎ, ROZPRÁVAJ SO MNOU – modlitba

Modlitba – rozhovor s Bohom

Adorácia

Panna Mária

Rozjímanie

POĎ, ŽI A DÁVAJ ĎALEJ  – bezprostredná prírava

Dary Ducha Svätého

Vydávam svedectvo o Bohu

Zrelý človek, zrelý kresťan

Povolanie

Spoločenstvo

POĎ, ŽI A DÁVAJ ĎALEJ – ostatné

Liturgický rok

Vianoce

Veľká noc Svätí – moja rodina