Birmovka ako slávnosť

Požadovaný vek na prijatie sviatosti birmovania je vek rozoznávania (kán. 891). Konferencia biskupov Slovenska na svojom 35. plenárnom zasadnutí 25. 10. 2000 stanovila vek pre prijatie birmovania najskôr na 13 rokov.[8] Z pastoračných skúseností a analýzy situácie vzhľadom na výchovu vo viere v našej arcidiecéze sa ukazuje, že najvhodnejší vek na prijatie sviatosti birmovania je 14. – 15. rok. Táto skutočnosť ale nesmie byť prekážkou k pobirmovaniu detí skôr alebo neskôr, ak sú pre to vážne dôvody. To sa týka zvlášť tých farností, kde sa vysluhuje sviatosť birmovania každý štvrtý alebo piaty rok.

Žiadosti o vyslúženie sviatosti birmovania v jesennom, či jarnom období roku nech vdp. farári i farskí administrátori zasielajú na sekretariát arcibiskupa najneskôr v avizovanej lehote­. V žiadosti je potrebné uviesť orientačné požiadavky pre stanovenie termínu birmovky a tiež uviesť celkom nevyhovujúce dátumy kvôli naplánovaným akciám vo farnosti (hody, farské púte, pastoračné podujatia a pod.).

Birmovné mená nech sa vyberajú zo zoznamu mien uvedených v katolíckom kalendári, treba sa vyhnúť akejkoľvek extravagancii či recesii. Birmovanci nech poznajú životopisy svojich patrónov a nech vedia zdôvodniť svoj výber birmovného mena.

Fotografovanie počas sv. omše môže vykonávať iba náležite poučený fotograf, v budúcnosti fotograf s certifikátom Arcibiskupského úradu.

Predstavovanie birmovancov kňazom počas sv. omše nech je jasné a garancia za ich pripravenosť jednoznačne formulovaná. Váhavé a pochybovačné spôsoby verejnej prezentácie birmovancov vrhajú tieň na dôslednosť ich prípravy.

Obetné dary nech sú striedme a vyjadrujú ich eucharistické zameranie. Prinášanie najrôznejších komentovaných predmetov presahuje rámec liturgie a môže odvádzať pozornosť od podstaty slávenia.

https://dku.abuba.sk/katech-birm-smernice